ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  41,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,372 5.76
เตี้ย  1,494 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,406 10.70
ผอมและเตี้ย  1,384 3.36
อ้วนและเตี้ย  1,371 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  30,168 73.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $