ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  41,432 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,199 5.31
เตี้ย  1,404 3.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,611 11.13
ผอมและเตี้ย  1,408 3.40
อ้วนและเตี้ย  1,335 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  30,475 73.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $