ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  41,414 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,584 6.24
เตี้ย  1,804 4.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,587 11.08
ผอมและเตี้ย  1,445 3.49
อ้วนและเตี้ย  1,537 3.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,457 71.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $