ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,983 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,516 5.06
เตี้ย  949 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,456 8.19
ผอมและเตี้ย  1,402 4.68
อ้วนและเตี้ย  1,414 4.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,246 74.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $