ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,510 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,515 4.97
เตี้ย  930 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,141 10.29
ผอมและเตี้ย  875 2.87
อ้วนและเตี้ย  1,453 4.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,596 74.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $