ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  40,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,607 6.46
เตี้ย  1,794 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,303 10.66
ผอมและเตี้ย  1,454 3.60
อ้วนและเตี้ย  1,419 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,790 71.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $