ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 5.74
เตี้ย  704 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,421 11.22
ผอมและเตี้ย  561 2.60
อ้วนและเตี้ย  437 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,220 75.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $