ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 5.33
เตี้ย  764 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,509 11.62
ผอมและเตี้ย  408 1.89
อ้วนและเตี้ย  297 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,467 76.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $