ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 5.81
เตี้ย  767 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,283 10.50
ผอมและเตี้ย  705 3.24
อ้วนและเตี้ย  552 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,167 74.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $