ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,324 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,345 6.62
เตี้ย  726 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 11.89
ผอมและเตี้ย  531 2.61
อ้วนและเตี้ย  559 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,747 72.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $