ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,037 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,723 7.82
เตี้ย  1,138 5.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,213 10.04
ผอมและเตี้ย  1,075 4.88
อ้วนและเตี้ย  988 4.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,900 67.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $