ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,183 6.70
เตี้ย  584 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,768 15.67
ผอมและเตี้ย  442 2.50
อ้วนและเตี้ย  943 5.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,740 66.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $