ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,651 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 6.70
เตี้ย  584 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,766 15.67
ผอมและเตี้ย  608 3.44
อ้วนและเตี้ย  943 5.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,568 65.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $