ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,352 7.84
เตี้ย  618 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,761 16.01
ผอมและเตี้ย  692 4.01
อ้วนและเตี้ย  844 4.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,974 63.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $