ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,030 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,201 6.66
เตี้ย  716 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,943 10.78
ผอมและเตี้ย  707 3.92
อ้วนและเตี้ย  699 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,764 70.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $