ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,317 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,036 5.66
เตี้ย  687 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,611 14.25
ผอมและเตี้ย  757 4.13
อ้วนและเตี้ย  1,451 7.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,775 64.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $