ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,052 5.95
เตี้ย  566 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,730 15.43
ผอมและเตี้ย  498 2.82
อ้วนและเตี้ย  937 5.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,905 67.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $