ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,563 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,347 7.26
เตี้ย  926 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,937 15.82
ผอมและเตี้ย  709 3.82
อ้วนและเตี้ย  784 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,860 63.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $