ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,998 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  467 4.25
เตี้ย  259 2.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,517 13.79
ผอมและเตี้ย  245 2.23
อ้วนและเตี้ย  413 3.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,097 73.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $