ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,669 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  459 4.75
เตี้ย  226 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,398 14.46
ผอมและเตี้ย  245 2.53
อ้วนและเตี้ย  339 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,002 72.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $