ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,237 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  538 4.79
เตี้ย  270 2.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,525 13.57
ผอมและเตี้ย  276 2.46
อ้วนและเตี้ย  375 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,253 73.44 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $