ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,743 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  690 5.88
เตี้ย  414 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,651 14.06
ผอมและเตี้ย  278 2.37
อ้วนและเตี้ย  304 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,406 71.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $