ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,703 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  684 5.84
เตี้ย  412 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,650 14.10
ผอมและเตี้ย  278 2.38
อ้วนและเตี้ย  304 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,375 71.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $