ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,376 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  561 4.53
เตี้ย  392 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,761 14.23
ผอมและเตี้ย  251 2.03
อ้วนและเตี้ย  341 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,070 73.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $