ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  11,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  569 5.06
เตี้ย  254 2.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,562 13.90
ผอมและเตี้ย  313 2.78
อ้วนและเตี้ย  507 4.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,036 71.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $