ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,699 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  659 5.19
เตี้ย  344 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,377 10.84
ผอมและเตี้ย  269 2.12
อ้วนและเตี้ย  493 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,557 75.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $