ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,747 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  951 4.37
เตี้ย  580 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,902 13.34
ผอมและเตี้ย  320 1.47
อ้วนและเตี้ย  1,338 6.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,656 71.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $