ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,588 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,175 5.44
เตี้ย  782 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 10.63
ผอมและเตี้ย  686 3.18
อ้วนและเตี้ย  1,107 5.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,544 72.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $