ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,447 7.24
เตี้ย  896 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,598 8.00
ผอมและเตี้ย  1,021 5.11
อ้วนและเตี้ย  1,168 5.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,843 69.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $