ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,805 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 6.22
เตี้ย  744 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,987 14.36
ผอมและเตี้ย  418 2.01
อ้วนและเตี้ย  1,166 5.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,195 68.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $