ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  1,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  55 5.42
เตี้ย  37 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  61 6.01
ผอมและเตี้ย  17 1.67
อ้วนและเตี้ย  29 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  816 80.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $