ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,913 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,000 5.58
เตี้ย  694 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,904 10.63
ผอมและเตี้ย  432 2.41
อ้วนและเตี้ย  696 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,187 73.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $