ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,077 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,344 7.43
เตี้ย  801 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,746 9.66
ผอมและเตี้ย  604 3.34
อ้วนและเตี้ย  487 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,095 72.44 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $