ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 5.88
เตี้ย  743 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,997 11.33
ผอมและเตี้ย  635 3.60
อ้วนและเตี้ย  441 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,775 72.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $