ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,671 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  944 5.66
เตี้ย  679 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,944 11.66
ผอมและเตี้ย  479 2.87
อ้วนและเตี้ย  478 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,147 72.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $