ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,944 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 7.33
เตี้ย  992 5.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,852 9.78
ผอมและเตี้ย  804 4.24
อ้วนและเตี้ย  744 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,164 69.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $