ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 5.74
เตี้ย  490 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,454 12.22
ผอมและเตี้ย  381 1.90
อ้วนและเตี้ย  433 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,171 75.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $