ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,049 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,149 5.73
เตี้ย  490 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,450 12.22
ผอมและเตี้ย  380 1.90
อ้วนและเตี้ย  433 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,147 75.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $