ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 5.90
เตี้ย  543 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,619 13.05
ผอมและเตี้ย  391 1.95
อ้วนและเตี้ย  223 1.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,116 75.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $