ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,980 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,369 6.85
เตี้ย  666 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,722 13.62
ผอมและเตี้ย  486 2.43
อ้วนและเตี้ย  287 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,450 72.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $