ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,944 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,363 6.83
เตี้ย  660 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,718 13.63
ผอมและเตี้ย  485 2.43
อ้วนและเตี้ย  287 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,431 72.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $