ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,409 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,097 5.38
เตี้ย  567 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,620 12.84
ผอมและเตี้ย  293 1.44
อ้วนและเตี้ย  269 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,563 76.26 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $