ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,210 6.15
เตี้ย  571 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,662 13.54
ผอมและเตี้ย  313 1.59
อ้วนและเตี้ย  242 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,664 74.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $