ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,566 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,459 7.09
เตี้ย  818 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,336 11.36
ผอมและเตี้ย  457 2.22
อ้วนและเตี้ย  400 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,096 73.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $