ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,784 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  945 5.31
เตี้ย  537 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,940 16.53
ผอมและเตี้ย  384 2.16
อ้วนและเตี้ย  1,250 7.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,728 65.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $