ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,745 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,050 5.92
เตี้ย  537 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 14.50
ผอมและเตี้ย  512 2.89
อ้วนและเตี้ย  941 5.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,132 68.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $