ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,065 6.00
เตี้ย  594 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,350 13.24
ผอมและเตี้ย  589 3.32
อ้วนและเตี้ย  807 4.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,341 69.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $