ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,391 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  786 4.27
เตี้ย  390 2.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,139 11.63
ผอมและเตี้ย  418 2.27
อ้วนและเตี้ย  749 4.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,909 75.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $