ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,344 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  894 5.15
เตี้ย  414 2.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,596 14.97
ผอมและเตี้ย  205 1.18
อ้วนและเตี้ย  386 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,849 74.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $