ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  942 5.11
เตี้ย  457 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,036 11.06
ผอมและเตี้ย  335 1.82
อ้วนและเตี้ย  392 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,255 77.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $