ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,204 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,115 5.26
เตี้ย  541 2.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,347 11.07
ผอมและเตี้ย  341 1.61
อ้วนและเตี้ย  450 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,410 77.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $