ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,291 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,144 5.37
เตี้ย  649 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 11.63
ผอมและเตี้ย  405 1.90
อ้วนและเตี้ย  263 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,354 76.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $