ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 5.60
เตี้ย  638 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,384 11.28
ผอมและเตี้ย  397 1.88
อ้วนและเตี้ย  267 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,269 76.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $