ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  5,379 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  569 10.58
เตี้ย  1,360 25.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  725 13.48
ผอมและเตี้ย  194 3.61
อ้วนและเตี้ย  76 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,713 69.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $