ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,190 5.64
เตี้ย  663 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,316 10.97
ผอมและเตี้ย  337 1.60
อ้วนและเตี้ย  284 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,326 77.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $