ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,024 4.63
เตี้ย  595 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 8.46
ผอมและเตี้ย  498 2.25
อ้วนและเตี้ย  405 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,745 80.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $